พจนานุกรม > ไทย อังกฤษ และ พุทศาสนา
พจนานุกรม
ไทย-อังกฤษ,ไทย-ไทย, อังกฤษ-ไทย และ พุทธศาสนา


พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ค้นความหมายของคำศัพท์

 มี 0 หมวด, มี 40,417 คำ, เปิดดูหน้านี้ 3,529,927 ครั้ง

 ค้นหาเพิ่มเติม พบ 40,417 คำ:

ย่านาง๑
ดูใน ย่า.

ย่านาง๒
น. ชื่อไม้เถาชนิด Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ในวงศ์ Menispermaceae ใช้ต้มหน่อไม้แก้รสขื่น รากใช้ทํายาได้, เถาวัลย์เขียว ก็เรียก.

เสานางจรัล
น. เสาที่ปักรายเป็นแถว ไว้ระยะแต่ละต้นห่างกันพอสมควร สำหรับแสดงแนวถนนหรือกั้นเขต, เสานางเรียง ก็ว่า.

ย่านางช้าง
ดู โพกพาย.

ม่านลาย
น. ชื่อตะพาบชนิด Chitra chitra ในวงศ์ Trionychidae เป็นเต่า กระดองอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เคยพบที่แม่นํ้าแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี มีนํ้าหนักถึง ๑๔๘ กิโลกรัม ทั้งตัวและหัวสีนํ้าตาล มีลายสีนํ้าตาลอ่อน, กริวลาย หรือ กราวด่าง ก็เรียก.

ย่านลิเภา
ดู ลิเภา.

ย่านกอบนาง
ดู กอบนาง.

ร้านชำ
น. ร้านขายของแห้งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องอาหารเป็นต้น.

ย่านซื่อ
น. ระยะที่นํ้าไหลพุ่งตรง.

ม่านตา
น. เยื่อผิวลูกตาสําหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย.

ย่านทราย
น. ชื่อเถาวัลย์ป่าชนิดหนึ่ง มีใบใหญ่, ย่างทราย ก็เรียก. (พจน. ๒๔๙๓).

มหินท์
น. พระอินทร์. (ป.).

ย่านนมควาย
ดู กล้วยหมูสัง.

ม่านบังเพลิง
น. ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง ๔ ด้าน.

ม่านบังตา
น. เครื่องบังหน้าต่างในระดับตา มักทำด้วยผ้า.

ย่านพาโหม
น. ชื่อไม้เถาหลายชนิดในสกุล Paederia วงศ์ Rubiaceae ลำต้นมีขน กลิ่นเหม็น เช่น ชนิด P. linearis Hook.f. ใช้แต่งกลิ่นอาหารและทำยา ได้, ตดหมูตดหมา ก็เรียก.

เสาบังอวด
น. เสาหินคู่หนึ่ง สลักลวดลายตั้งแนบกรอบเช็ดหน้าสำหรับ ประดับตกแต่ง ๒ ข้างประตูปราสาทหินให้ดูงดงาม และมี ส่วนช่วยค้ำจุนทับหลังด้วย, เสานางแนบ ก็ว่า.

มหาบัณฑิต
น. ปริญญาโท; ผู้ได้รับปริญญาโท.

มหิบดี,มหิบาล,มหิป
น. พระเจ้าแผ่นดิน. (ป.).

มหาบพิตร
[-บอพิด] น. เดิมเป็นคําพระสงฆ์ใช้สําหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี, ปัจจุบันใช้ว่า บรมบพิตร หรือ สมเด็จบรมบพิตร.

เสาประโคน
น. เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดนระหว่างประเทศหรือเมือง เป็นต้น, ประโคน ก็ว่า.

เสาปอง
น. เสาเตี้ย ๆ สำหรับผูกเท้าหลังช้าง เช่น ผูกช้างยืนโรง ผูกช้างในการเล่นผัดช้าง, ปอง ก็ว่า.

มหาพรหม
[-พฺรม] น. ชื่อพรหมชั้นที่ ๓ ในรูปพรหม ๑๖ ชั้น.

เสาพล
น. เสาเรือนทั้งหมดที่มิใช่เสาเอก เสาโท และเสาตรี.

มหาพน
น. ชื่อกัณฑ์ที่ ๗ ของมหาชาติ ว่าด้วยเรื่องป่า.

มหู
ก. ต้องการ. (ช.).

แหลม
[แหฺลม] ว. มีปลายเสี้ยมคม เช่น มีดปลายแหลม; ไว, ฉลาด, เช่น ปัญญา แหลม; ชํานาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง เป็นต้น เช่น ตาแหลม; มีระดับสูง เช่น เสียงแหลม; จัด เช่น รสหวานแหลม. น. แผ่นดิน หรือภูเขาที่ยื่นลํ้าออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร. ก. ล่วงลํ้า.

โหลเหล
[-เหฺล] ว. ดูซูบซีดอิดโรย เช่น หน้าตาโหลเหล.

แหลมหลัก
ว. คมคาย เช่น วาจาแหลมหลัก, เฉียบแหลม เช่น ความคิด แหลมหลัก, หลักแหลม ก็ว่า.

เหลว
[เหฺลว] ว. เป็นนํ้า, ไม่แข็ง; ไม่ได้เรื่อง.

เหลวแหลก
[-แหฺลก] ว. ป่นปี้, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน; เละเทะ; เป็นที่น่ารังเกียจ เช่น มีความประพฤติเหลวแหลก ชีวิตเหลวแหลก.

เหลวไหล
ว. ไม่เป็นสาระ เช่น พูดแต่เรื่องเหลวไหล, เลอะเทอะ เช่น เป็นคนเหลวไหล, เชื่อถือไม่ได้ เช่น พูดจาเหลวไหล.

เหล็ก
น. ธาตุลําดับที่ ๒๖ สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีขาว เป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ ๑๕๓๖?ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทําเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า. (อ. iron). ว. แข็งแกร่ง เช่น บุรุษเหล็ก.

เหล็กเส้น
น. เหล็กที่ทําเป็นเส้น มักมีลักษณะกลม.

เหล็กเหนียว
ดู เหล็กพืด.

เหล็กใน
น. เดือยแหลมที่มีในก้นหรือปลายหางสัตว์บางชนิด มีผึ้ง แมงป่อง เป็นต้น.

เหล็กวิลาด
น. เหล็กเคลือบดีบุก, (โบ) ใช้ว่า เหล็กวิลาศ ก็มี.

เหล็กหมาด
น. เหล็กปลายแหลม มีด้าม สำหรับไชวัตถุให้เป็นรู.

เหล็กส่ง
น. เหล็กแท่งเล็ก ๆ สั้น ๆ ปลายข้างหนึ่งแหลมมนคล้ายก้น แมลงสาบ ใช้กดลงที่หัวตะปูแล้วตอกปลายอีกข้างหนึ่งให้หัวตะปู จมลงในเนื้อไม้.

เหล็กหล่อ
น. เหล็กที่ได้มาจากเตาถลุง มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณ ร้อยละ ๒.๒-๔.๕ นอกจากนี้ยังมีธาตุแมงกานีส ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และกํามะถันปนอยู่ด้วย หลอมละลายที่ประมาณ ๑๒๐๐ ?ซ.

เหล็กไหล
น. โลหะชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเอาไฟเทียนลนก็ไหลย้อยออกได้.

เหล็กกล้า
น. เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ประมาณร้อยละ ๐.๑๕-๑.๕ สมบัติของเหล็กกล้าแตกต่างกันไปตามจํานวนร้อยละของธาตุคาร์บอน และของโลหะอื่นที่เจือปนอยู่ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียม เหล็กกล้านั้น ๆ ด้วย.

เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
น. เหล็กกล้าที่เจือโลหะโครเมียมหรือโลหะโครเมียม กับโลหะนิกเกิล บางชนิดมีซิลิคอนเจือปนด้วย.

เหล็กจาร
น. เหล็กแหลมสำหรับเขียนลงบนใบลานหรือศิลาเป็นต้น.

เหล็กพืด
น. เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ ๐.๑๒- ๐.๒๕ และมีสิ่งเจือปนอื่น ๆ รวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ เรียกเหล็กเหนียว หลอมละลายที่ ๑๔๐๐?ซ.-๑๕๐๐?ซ., เหล็กเหนียว ก็เรียก, เรียกชนิดหนึ่งที่ เป็นแผ่นยาวอย่างเหล็กทําปลอกถังว่า แถบเหล็กพืด.

แหละ
[แหฺละ] ว. คําประกอบเพื่อเน้นความ เช่น คนนี้แหละ.

เศลษ
[สะเหฺลด] น. การติด, การเกาะ, การเกี่ยวข้อง, การพาดพิง; การกอดรัด. (ส.).

เหล่
ว. เขมาก (ใช้แก่ตา).

โหล่
[โหฺล่] ว. อยู่ในลําดับสุดท้าย.

แสล้ม
[สะแล่ม] ว. สวย, งดงาม, แช่มช้อย, แฉล้ม หรือ แชล่ม ก็ใช้.


Result Pages:      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]